SDH Zlíčko

Sbor dobrovolných hasičů Zlíčko byl založen dne 24. listopadu 1899. Členská základna aktuálně čítá 32 členů, z toho 23 mužů a 9 žen.

Základna SDH Zlíčko

Předání stroje Smekal v r. 1940
Předání stroje Smekal v r. 1940

Jako svoji základnu používá hasičskou zbrojnici, postavenou v roce 1956, na místě zbrojnice původní. Technické vybavení se skládá ze stroje 3005, r.v. 1969 a stroje Smekal z roku 1940. Oba stroje jsou funkční, pravidelně zkoušeny a udržovány. Ostatní vybavení požární technikou je adekvátní velikosti obce Zlíčko a finančním možnostem Obecního úřadu Vysoká Srbská.

Založení Sboru

Založení Sboru nechť vejde ve známost dle zachovalých historických dokumentů Sboru.

Sbor dobrovolných hasičů ve Zličku byl založen dne 24. listopadu roku 1899. Zatím účelem bylo svoláno veškeré obyvatelstvo obce Zlíčka do nové místnosti hostince Hynka Volhejna ve Zlíčku č.p. 12.

Poněvadž tehdá bylo Zlíčko ještě osadou obce Žďárek byl přítomen pan ř. učitel Arnošt Brejtr ze Žďárek a pan Celestýn Martinec obecní radní též ze Žďárek. Za jejich přítomnosti byla stanovena výkonná komise do které byli navrženi: Jan Vít č.p.20, obecní radní Josef Šimek č.p.18 a dva důvěrnící: Antonín Hanzl č.p. 3 a Celestýn Martinec.

Potom následovalo přihlašování členů. Činných se přihlásilo 19 a přispívajících 15 členů, takže jich bylo celkem 34, kteří zvolili sobě za starostu Roberta Kosinku č.p.27. Za velitele byl zvolen Just Stanislav č.p.30 a za jejich náměstka Vincent Houštěk č.p.22.

Členové správní rady zvoleni byli: Antonín Hanzl č.p.3, Just Stanislav, Stanislav Kolísko č.p.10, Josef Volhejn, Josef Soumar č.p. 8 a Jan Vít č.p.20. Tito ustanovili sobě za jednatele Stanislava Kolísku č.p.10 a za pokladníka Josefa Soumara č.p. 8.

Zakoupení první hasičské stříkačky

První hasičská stříkačka
První hasičská stříkačka

Zakoupení první hasičské stříkačky dle zachovalých historických dokumentů Sboru.

Téhož roku tj. 1899 byla obcí zakoupena starší čtyřkolová stříkačka od firmy Smekal z Prahy, za 460 zlatých rakouské měny. Obnos byl uhrazen obecními přirážkami. Na vysvětlení obnosu uvádím, že v roce 1899 stál 1 kg chleba 6 krejcarů a 1 zlatka měla 100 krejcarů. Průměrný výdělek dělníka byl 5 až 6 zlatých za 1 týden.

Jelikož nebyla zbrojnice, byla stříkačka uložena ve stodole Vincenta Houšťka č.p.22.

Hasičská zbrojnice

Okrskové cvičení v r. 1935
Okrskové cvičení v r. 1935

Hasičská zbrojnice dle zachovalých historických dokumentů Sboru.

Roku 1900 postavila obec Zlička hasičskou zbrojnici na obecním pozemku čís.kat. 231/1. Zvon, který na místě tam stával na dřevěném sloupu, dostal se na její věžičku.

Současná činnost Sboru

Členové sboru udržují svěřenou techniku ve funkčním a použitelném stavu.

Příkladně v roce 2009 byla provedena generální oprava motoru u stroje Smekal, v roce 2010 byla provedena střední oprava stroje 3005 r.v. 1965.

Pravidelně, v ročních intervalech, je prováděno čištění dolní nádrže a její údržba. Aktuálně pak, dle stavu naplavenin, prováděno čištění horní podzemní požární nádrže. Toto provádějí členové Sboru vlastními silami a prostředky.

Sbor nevlastní vozidlo a kvalita hasící techniky je na úrovni, odpovídající jejímu stáří. Proto Sbor dbá a preferuje protipožární zabezpečení obce ze stabilních požárních skříněk, umístěných u nadzemních požárních hydrantů v obci. Každá skříňka je vybavena základním materiálem k provedení prvního zásahu. Tento materiál je pravidelně jednou ročně odzkoušen. Při tomto aktu je též, po dohodě s VAK Náchod, a.s., provedeno odzkoušení funkčnosti hydrantů.

Z hlediska obecného, členové Sboru, dle svých daných možností dbají o požární zajištěnost obce. Ale nejen to. V této „uspěchané době“ je Sbor dobrovolných hasičů Zlíčko jedinou složkou v obci, která je schopna občany sblížit a udržovat dobré mezilidské vztahy v obci, což je pro život v obci, velmi potřebné.