Obec v číslech

Druhy pozemků

 
Typ pozemku Rozloha [ha]
  •  období: 31. 12. 2009
Celková výměra pozemku 744
Orná půda 163
Chmelnice 0
Vinice 0
Zahrady 20
Ovocné sady 1
Trvalé trávní porosty 231
Zemědělská půda 415
Lesní půda 273
Vodní plochy 3
Zastavěné plochy 9

Hospodářská činnost

Podle převažující činnosti
Název činnosti Počet provozovatel
  • období: 31. 12. 2009
Počet podnikatelských subjektů celkem 50
Zemědělství, lesnictví, rybolov 8
Průmysl 8
Stavebnictví 9
Doprava a spoje 0
Obchod, prodej a opravy vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 14
Ostatní obchodní služby 4
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 3
Školství a zdravotnictví 1
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 3
Podle právní formy
Název činnosti Počet provozovatel
  • období: 31. 12. 2009
Státní organizace 0
Akciové společnosti 0
Obchodní společnosti 2
Družstevní organizace 0
Peněžní organizace - počet subjektů 0
Živnostníci 36
Samostatně hospodařící rolníci 0
Svobodná povolání 2
Zemědělští podnikatelé 4
Ostatní právní formy 6

Obecná charakteristika

 
Typ pozemku Rozloha [ha]
  • období: 31. 12. 2009
Katastrální plocha 744
Počet katastrů 2
Počet územně technických jednotek 2
Počet částí obce 3

Obyvatelstvo

 
Typ obyvatele Počet obyvatel
  • období: 31. 12. 2009
Živě narození celkem 4
muži 1
ženy 3
Zemřelí celke 2
muži 2
ženy 0
Přirozený přírůstek celkem 2
muži 1
ženy 3
Přistěhovalí celkem 13
muži 9
ženy 4
Vystěhovalí celkem 7
muži 3
ženy 4
Saldo migrace celkem 6
muži 6
ženy 0
Přírůstek/úbytek celkem 8
muži 5
ženy 3
Počet bydlících obyvatel k 31. 12. 252
muži 125
ženy 127
Počet obyvatel ve věku 0—14 let celkem 36
muži 19
ženy 17
Počet obyvatel ve věku 15—64 let celkem 177
muži 90
ženy 87
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 39
muži 16
ženy 23